1. GK-Kenya Matsui
02
2. Takumu Fujinuma
01
3. Keigo Numata
01
4. Daisuke Watabe
00
5. Ryuji Bando
00
6. Riku Yamada
00
7. Kazuma Takayama
-01
8. Akinari Kawazura
-01
9. Atsushi Kurokawa
-03
10. Shin Kanazawa
-05
11. Caue
-05
12. GK-Hitoshi Shiota
-05
13. Tsubasa Oya
-05
14. Dragan Mrda
-06
15. Nejc Pecnik
-07
16. Yusuke Segawa
-07
17. Takuya Wada
-08
18. Shintaro Shimizu
-08
19. Yuzo Iwakami
-08
20. Marcelo Toscano
-08
21. Akimi Barada
-09
22. Mateus
-09
23. Kosuke Kikuchi
-09
24. Kohei Yamakoshi
-09
25. Aria Hasegawa
-09
26. Hiroyuki Komoto
-09
27. Ryo Okui
-11
28. Keisuke Oyama
-11
29. Shigeru Yokotani
-11
30. Genki Omae
-11
31. Ataru Esaka
-12
32. GK-Nobuhiro Kato
-12